סקר ועדים מנהלים

במסגרת מחקר על פעילותם של ועדים מנהלים בארגונים חברתיים, עבור מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, מכון ברוקדייל מפיץ בימים אלה סקר ארצי בקרב חברי ועד מנהל.

מטרת הסקר היא ללמוד על המאפיינים ועל תחומי הפעילות של ועדים מנהלים בארגונים חברתיים בישראל.

A round conference table with seven people around it