מוסדות החסות לנוער: תפיסת טיפול ודרכי עבודה – סקירת ספרות

מוסדות חסות והגנה לנוער בעולם (Youth Protection Services) כוללים סוגים שונים של מסגרות המיועדות הן למתבגרים עוברי חוק ובמצבי סטייה חברתית והן למתבגרים במצבים של סיכון מוגבר וסכנה. בישראל מופקדת רשות חסות הנוער, אחד השירותים באגף לנוער וצעירים ושירותי תָּקון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, על הפעלת מעונות הפועלים במתכונת מדורגת של סמכות וטיפול כופה.

מתבגרים במוסדות חסות והגנה פגיעים במיוחד בשל היקף הקשיים והצרכים שעמם הם מתמודדים, נוסף על קשיי ההתבגרות שחווים מתבגרים באשר הם. כמו כן, מדובר בשנות ההתפתחות המעצבות ביותר שלהם, שהשפעתן על חייהם עשויה להיות עמוקה ונרחבת. סקירה זו נועדה לחדד את תפיסת הטיפול במעונות הנעולים של רשות חסות הנוער ולבחון דרכים לשיפור השירות הניתן לבני הנוער המשולבים בהם, זאת באמצעות בחינה של מודלים ושל מוסדות דומים הפועלים בעולם. לצד סקירת הספרות על העולם, מוצגים התפיסה הטיפולית ודפוסי הפעילות במעונות בישראל, כפי שהם עולים מספרות המחקר ומראיונות שערכנו עם אנשי מטה ושטח ברשות חסות הנוער.

הסקירה כוללת:

  • רקע על האוכלוסייה במוסדות החסות לנוער
  • תפיסת הטיפול במוסדות ודרכי העבודה הנגזרות ממנה
  • עקרונות הפעולה ודרכי העבודה המומלצים על בסיס מחקרי הערכה
  • כוח האדם במוסדות החסות לנוער
  • אקלים המוסדות ושמירת המוגנות של בני הנוער
  • תחומי הפעילות במוסדות החסות לנוער
  • תכניות הכנה לחזרה לקהילה.

הסקירה נערכה לבקשת רשות חסות הנוער, בשיתוף עמותת אשלים, ומומנה בסיוע עמותת אשלים.