הערכה של מרכזי מידע וייעוץ לבני נוער "הפוך על הפוך" דוח מחקר שני

בשנת 1999 הוקמה רשת ארצית של מרכזי מידע וסיוע לנוער – "הפוך על הפוך" שנועדו לספק ייעוץ ומידע לבני נוער על-ידי צוות של אנשי מקצוע ומתנדבים, בהתאם לצורכיהם. הארגונים על"ם, אב"י ואשלים, יזמו את הקמת המרכזים וחברו עם מגוון רחב של ארגונים ממשלתיים וולונטריים למערך של שותפות בין-ארגונית. זהו הדוח השני המתפרסם במסגרת מחקר הערכה, אשר התמקד בשבעת המרכזים הראשונים. דוח ההערכה הראשון, המתאר את שלבי ההקמה וההפעלה הראשונים של המרכזים פורסם בשנת 2000. בדוח זה מובאים הממצאים על פעולתם של המרכזים בשנה השנייה ועל תוצאותיהם. הדוח מתמקד בסוגיות המרכזיות שעלו בשלב הראשון, ובוחן את השינויים שחלו בהתמודדות עמן.

הדוח עוסק, בין היתר, בנושאים הבאים: התפתחויות וסוגיות בשותפות הבין-ארגונית בהפעלת המרכזים; השינויים שחלו במאפייני הפונים למרכזים; הסיבות לפנייה ובדפוסי ביקור; שינויים בדפוסי פעילות של המרכזים; סוגיות באיכות ובהכשרה של כוח האדם המקצועי והמתנדב; השפעות ותרומות המרכזים לבני הנוער הפונים ולמערך השירותים ביישובים בהם הם פועלים; ושביעות רצון של בני הנוער מהמרכזים.

בשנה השנייה של הפעילות המשיכו המרכזים לשרת בני נוער בעלי רקע מגוון. בכך בא לידי ביטוי עקרון האוניברסליות, העומד ביסוד הפרויקט. חלה עלייה באחוז בני נוער מברית-המועצות לשעבר אשר הגיעו למרכזים. עם זאת, חל צמצום באחוז בני הנוער יוצאי אתיופיה שפנו למרכזים.

בני הנוער הפונים למרכזים הביעו שביעות רצון רבה מהמענים הניתנים במרכזים, מהיחס ומזמינות העובדים. עם זאת, הם נטו להתלונן על כך שלא בכל המרכזים ניתן למצוא מקום מתאים לשיחות פרטיות במידת הצורך. ממקורות המידע השונים ניתן לעמוד על תרומות שונות של המרכזים לבני הנוער הפונים אליהם ובהן:

  • מתן מענים ייחודיים שאינם קיימים בשירותים אחרים
  • התייחסות לאוכלוסיית יעד שאינה מקבלת מענים משירותים אחרים.
  • מתן הזדמנויות למפגש בין קבוצות שונות של בני נוער שאינן באות לידי מגע במסגרות אחרות.
  • מתן הזדמנויות לבניית תהליכים ולשינויים בקרב הפונים, כגון בניית אמון באנשי מקצוע ובניית מוטיבציה לטיפול.

המחקר העלה מספר סוגיות הנוגעות להפעלת המרכזים ותפקודם במערך השירותים לנוער:

  • יש צורך לקבוע גבולות ברורים יותר לפעילות המרכזים ולהפניית בני הנוער להמשך טיפול על-ידי השירותים האחרים כדי שהמרכזים יהוו חלק אינטגרלי ממערך השירותים בקהילה
  • יש להתייחס לצורכי הכשרה, כגון הכשרה במיומנויות ניהול בקרב מנהלות המרכזים, וכלי עבודה עם בני נוער בקרב הצוות.
  • יש צורך לחזק את ההתייחסות לצרכים הייחודיים של בני הנוער העולים ולמסד את תפקידו של מגשר התרבות.

ממצאי המחקר הוצגו בפני ההנהלה הארצית של מרכזי "הפוך על הפוך" ומנהלות המרכזים ואנשי צוות נוספים ברמת המטה. נערך דיון על הממצאים והשלכותיהם לצורך הכנסת שיפורים במרכזים.

המחקר בוצע ביוזמת עמותות על"ם ואשלים, ומומן בסיועם.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Schmid, H. (2007). Children and youth at risk in Israel: Findings and recommendations to improve their well-being. Children and Youth Services Review29(8), 1114-1128.

Gavriel-Fried, B., & Ronen, T. (2016). Positive emotions as a moderator of the associations between self-control and social support among adolescents with risk behaviors. International Journal of Mental Health and Addiction14(2), 121-134.