"שנת התנדבות בקהילה" הערכת שני מודלים מתוך התכנית – במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי

התכנית "שנת התנדבות בקהילה" מיועדת לצעירים ערבים, דרוזים ויהודים (חילונים וחרדים) בני 22-18 הפטורים משירות בצבא. התכנית נועדה לשמש מסגרת שבה יוכלו הצעירים לתרום לקהילת מוצאם, וכן ליצור מעבר הדרגתי מבית הספר התיכון לחיים הבוגרים, תוך מתן ידע וכלים להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה ובעולם התעסוקה. התכנית מופעלת במסגרת קבוצתית מודרכת במשך שנה ומשלבת התנדבות בקהילה ותכנית לימודים.

בעת ביצוע מחקר ההערכה הופעלה התכנית ב-12 מסגרות שונות (תשע במגזר הערבי ושלוש במגזר היהודי). במחקר נבחנו שני מודלים של התכנית ביישוב דרוזי ובעיר ערבית. בשני המודלים, כמעט כל המשתתפים היו נשים צעירות (כעשרים בכל מודל). ביישוב הדרוזי שולבו הצעירות במסגרות התנדבות ותפקידן היה מוגדר מראש, ואילו בעיר הערבית הן פיתחו פרויקטים אישיים על בסיס עניין שלהן וצורך שקיים בארגונים שבהן פעלו, כגון: קורסי מחשבים להורים בבתי ספר וחונכות.

המידע למחקר נאסף בין השנים 2008-2006 משני מקורות: באמצעות ראיונות עומק עם רכזי המודלים בכל עיר, מנהלי התכנית מטעם אלכא-ג'ו'ינט ישראל ואנשי שירותים/ארגונים שבהם התנדבו הצעירות; ובאמצעות שאלונים וקבוצות מיקוד עם המשתתפות.

הדוח מציג את עיקרי הממצאים והתובנות לגבי הפעלת שני המודלים, תוך התייחסות להבדלים ולדמיון ביניהם: מידע על המסגרות הקולטות ומקבלי השירות, דפוסי הפעילות והקשיים בהטמעת התכנית בשטח. הדוח מתייחס גם לסוגיות הקשורות בהמשך הטמעתה של התכנית במגזר הערבי והדרוזי ובשיפורה. בנוסף, הדוח מציג את ראיית המשתתפים והמפעילים לגבי התרומות של התכנית למשתתפים.

ממצאי המחקר מעידים על תרומת התכנית להכנת הצעירות למסגרות לימודים ועבודה, הן באמצעות הכנה ממוקדת (למשל קורס פסיכומטרי, שימוש בשפה העברית במסגרת ההדרכה וההכשרה ושיחות ודיונים על תכניות לעתיד) והן מעצם התנסותם בלקיחת תפקיד בארגון. תרומות נתפסות נוספות של התכנית היו תחושת ההעצמה האישית והגברת המודעות האזרחית. בצד התרומות, עלו בשני היישובים קשיים המצביעים על הכנה בלתי-מספקת של מסגרות ההתנדבות על מנת להפעיל את המתנדבות בצורה אפקטיבית.

ממצאי המחקר הוצגו בפני הצוותים, בפני ועדות ההיגוי היישוביות ובפני מנהלי התכנית באלכא-ג'וינט ישראל, ותרמו לשיפור המודלים ובחינה של סוגיות הקשורות בפיתוח התכנית כולה.

התכנית מופעלת על-ידי אלכ"א ג'וינט ישראל, והמחקר נערך ומומן בסיועה.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.