תכנית "מעטפת" לבני נוער המטופלים בשירות המבחן לנוער

"מעטפת" היא תכנית התערבות אינטנסיבית לבני נוער עוברי חוק המצויים בסיכון גבוה. התכנית מיועדת להוות חלופה להשמה חוץ-ביתית ומטרתה לקדם את בני הנוער ולהפחית את הסיכון שהם מהווים לעצמם ולאחרים, תוך כדי השארתם עם משפחתם בַּקהילה. זאת, באמצעות "עטיפתם" בתמיכה של אנשי מקצוע ובשירותים מתחומים שונים, לצד משפחתם וגורמי תמיכה מסביבתם הטבעית. לכל נער "נתפרת" התערבות ייחודית, לפי צרכיו ולפי מטרות ההתערבות. התכנית מבוססת על מודל Wraparound שפותח בארצות-הברית בשנות ה-80 של המאה הקודמת. החל משנת 2011 התכנית מופעלת בישראל על ידי שירות המבחן לנוער עבור בני נוער המטופלים בו, בחמישה יישובים.

מחקר ההערכה המלַווה את התכנית נועד לבחון את אופן יישום התכנית ואת תרומותיה למשתתפים, כבסיס לשיפורה, לקראת המשך הפצתה. במסגרתו, נעשה שימוש בשאלונים לאנשי המקצוע בתכנית; בראיונות עומק עם אנשי המטה ברמה היישובית והארצית; ובחקרי מקרה שכללו ראיונות עם בני-נוער והוריהם, כדי לקבל את נקודת מבטם הייחודית על התכנית ועל תרומותיה הנתפסות. המחקר הוזמן על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים – אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה ושירות המבחן לנוער באגף לנוער צעירים ושירותי תָקוֹן.

מהממצאים עולה כי התכנית יצרה מסגרת התערבות ייחודית בקהילה, המבוססת על שותפות ועל איגום משאבים בין שירותים שונים, וכן על עבודה אינטנסיבית עם בני הנוער ועם משפחותיהם; מרבית המשתתפים השתלבו בעיסוק נורמטיבי או שיפרו את תפקודם בו; במקרים רבים נוצר שינוי באקלים המשפחתי; רובם הגדול של המשתתפים נשארו בקהילה; עם זאת חלק מהמשתתפים המשיכו בהתנהגות מנוגדת לחוק גם במהלך ההשתתפות ; כמוכן היו קשיים ביישום סיום הטיפול המתכונן במלואו.

על בסיס ממצאי המחקר גובשו כיווני פעולה שנועדו לסייע לשירות המבחן לנוער בשיפור התכנית ובהרחבתה, בהם:

  • בחינת סוגיית הרצידיביזם (חזרה לעבריינות) לעומק וההתמודדות עמה
  • מתן תשומת לב מיוחדת להבניית סיום ההתערבות וחיזוקה
  • הפצת עקרונות העבודה לאוכלוסיות נוספות
  • המשך בדיקת תרומות התכנית לטווח הארוך, הן לבני הנוער והן למשפחות

הממצאים נידונו בוועדת ההיגוי למחקר, והם משמשים את המשרד בהמשך פיתוח התכנית והפצתה.