רינה מעוז ברויאר

Rina Maoz Breuer

חוקר עמיתה, צוות בריאות וכלכלה (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

מאמרים מכתבי עת

Maoz-Breuer, R., Berkowitz, O., & Nissanholtz-Gannot, R. (2019). Integration of the first physician assistants into israeli emergency departments–the physician assistants’ perspective. Israel Journal of Health Policy Research, 8(1), 4.